‘Subsidieloze windparken op zee verliesgevend’

06-02-2018     |     Branchenieuws     |     5260 keer bekeken
Windenergie-Dong_GOW_WKA_d_016_bron=Orsted-1

Ondanks de kostendaling van windenergie zullen toekomstige windparken op de Noordzee nog steeds subsidie nodig hebben om financieel rendabel te kunnen zijn. Dat concludeert energieadviseur Jon van Diepen na onderzoek aan de TU Delft.

Tekst: Jon van Diepen

In 2016 ben ik afgestudeerd aan de TU/Top Tech Delft met een thesis over hoeveel kostenreductie kan worden behaald bij Nederlandse windparken op Zee. Om meer te weten te komen over dit onderwerp heb ik een literatuurstudie gedaan en daaruit bleek dat er twee actuele gerenommeerde rapporten waren over dit onderwerp. Een Duits rapport van Fichtner en een Brits rapport van The Crown Estate. Beide voorzagen een kostenreductie tot wel 40% voor offshore wind. Dus mijn conclusie leek al bekend te zijn……

LCoE
Een prominente rol voor het berekenen van kosten van windenergie maar ook voor andere vormen van energieopwekking is de methodiek Leverage Cost of Energy (LCoE) . Deze berekening houdt in bij welk bedrag (in €ct/kWh) de opbrengsten van de stroomproductie gelijk zijn aan de kosten. Hiermee worden in de praktijk dus gas- met kolencentrales of windenergie vergeleken. Echter deze LCoE berekening lijkt niet goed werken bij windenergie. Maar daarover later meer. De kostprijs wordt berekend aan de hand van vier componenten: CAPEX, OPEX, WACC en CF. Deze zullen hieronder uitgebreid besproken worden.

CAPEX
Als eerste de CAPEX oftewel de investering. Dit zijn de kosten van installatie, fundering, mast en windturbine. Van grote invloed op de CAPEX is de zeediepte, aangezien er grotere masten moeten komen op diepere stukken zee. Ook competitie en leercurve hebben een invloed. Van grotere windturbines is de verwachting dat ze relatief goedkoper zijn doordat er per MegaWatt (MW) minder masten neergezet hoeven te worden. De netaansluiting  (bekabeling van het windpark naar de kust) valt er meestal buiten, dus de afstand van de kust naar het windpark heeft hier geen invloed op de CAPEX.

OPEX
Een tweede component is de OPEX, oftewel de jaarlijkse  onderhouds- en verzekeringskosten. Hierover lopen de ramingen zeer uiteen, maar gemiddeld zouden de onderhoudskosten zo’n 3 €ct/kWh zijn. Dat is ongeveer gelijk aan de huidige stroomprijs! Dit zijn dan de gemiddelde kosten over de gehele looptijd van 15 jaar. Dit blijft wel een inschatting, omdat er wereldwijd maar weinig windparken zijn die al zo lang staan.

WACC
De derde component is de Weighted Average Cost of Capital (WACC). Dit is een puur financieel item die de gemiddelde rentekosten bepaalt. Het komt erop neer dat een windpark gedeeltelijk door de investeerders zelf wordt gefinancierd (eigen vermogen) en het andere gedeelte door vreemd vermogen. Dit vreemd vermogen behelst zo’n driekwart van de investering en zijn de leningen bij commerciële banken, institutionele beleggers als pensioenfondsen, exportkredietverzekeraars en de Europese Investeringsbank (EIB). De WACC wordt als volgt berekend: een kwart eigen vermogen (+/- 15%) en driekwart vreemd vermogen (+/- 5%). In dit geval wordt de WACC dan 7,5%.

Capaciteit Factor
Het laatste component is de Capaciteit Factor (CF) of productiefactor. Dit geeft het percentage vollasturen aan. Dit is een zeer belangrijk cijfer, immers hoe meer uren des te meer opbrengst. Voor wind op land is volgens het CBS de productiefactor zo’n 20%, voor wind op zee zo’n 35%. Dit houdt in de praktijk in dat voor wind op land 5 procent van de tijd de windturbine op vol vermogen draait en 30 procent op gemiddeld half vermogen. De overige tijd wordt er dus niets geproduceerd! Belangrijke factoren zijn de windsnelheid, het aantal onderhoudsuren en opzet van het windpark. Deze laatste factor heeft te maken met de windschaduw of zog. Wanneer de windturbines te dicht bij elkaar staan, kan de wind zich niet ‘herstellen’ en wordt de windopbrengst beduidend minder.

Wisselwerking componenten
De LCOE componenten hebben invloed op elkaar en kan je dus niet los van elkaar zien. Zo zal het gebruik van de nieuwste en grootste windturbines een hogere productiefactor geven. Niettemin zien de banken dit als een extra risico en zullen hogere rentes vragen. Er zal een balans gevonden moeten worden. Ook de locatie van het windpark zal een trade-off moeten zijn: enerzijds waait het harder midden op de Noordzee, maar de grotere dieptes aldaar maken de installatie duurder.

Kostenreductie
Uit mijn thesis kwam naar voren dat de 40% kostenreductie uit de Duitse en Britse rapporten niet geheel van toepassing zijn op de Nederlandse situatie. Zo gaat het Britse rapport uit van een ruim opgezet windpark. De Nederlandse windparken als Borssele zijn veel compacter opgezet en zullen een lagere opbrengst hebben door windschaduw binnenin het park en tussen de parken. Het Duitse rapport ziet een grote reductie door een veel lagere rente. Het Nederlandse subsidiesysteem (SDE+) is evenwel riskanter voor de investeerders dan het Duitse. Zo krijgt een investeerder niet meer het volledige subsidiebedrag bij een lage gemiddelde jaarlijkse stroomprijs (lager dan 3 cent/kWh). Naast de beïnvloedbare interne factoren, zijn er ook externe factoren voor de kostprijs van windparken zoals de koers van de euro, de grondstofprijzen zoals die voor staal, inflatie, onderhoudskosten, en rentetarief. Deze externe factoren kunnen uiteraard wel zorgen voor een (tijdelijke) kostenreductie tot wel 30%.

Systeem LCoE
Tijdens het onderzoek constateerde ik dat in Nederland de opbrengsten van windstroom slechts 80% waren van de stroomopwekking door kolen of gas. De kostprijsberekening door de (standaard) LCOE lijkt dan niet te voldoen voor een goede vergelijking tussen wind- en kolenstroom. De achtergrond is dat windenergie weersafhankelijk is en dat tijdens harde wind het overaanbod aan windstroom de stroomprijs flink zal laten dalen. Dit wordt ook wel de profielfactor genoemd. Ook is de exacte windsnelheid, dus ook de exacte hoeveelheid windstroom, van tevoren moeilijk in te schatten. Netwerkbeheerder Tennet zal voor deze verkeerd ingeschatte stroomproductie kosten in rekening brengen. Dit wordt ook wel de (on)balansfactor genoemd. Deze twee factoren worden groter naarmate het aandeel windenergie hoger wordt. Een alternatieve berekening is de System LCoE die wel rekening houdt met deze profiel- en onbalansfactor.

Toekomstige prijs windenergie
Hoe de prijs eruit gaat zien, hangt af welke kostprijs-methodiek je gebruikt. De standaard LCoE zal een steeds lagere kostprijs laten zien. De system LCOE geeft daarentegen een gelijke dan wel stijgende kostprijs doordat nu ook systeem-integratiekosten worden meegenomen.  Mijn conclusie is dan ook dat verder subsidiëren in de huidige vorm niet verstandig is. Subsidievrije windstroom is mijns inziens een illusie. Althans voor de Nederlandse situatie.

Mijn conclusie is dat toekomstige subsidieloze windparken op de Noordzee waarschijnlijk verliesgevend zullen zijn. De reden is dat volgens de ‘Systeem LCOE’ de prijs voor windstroom zowel relatief als absoluut blijft dalen bij een steeds hoger aandeel windenergie (zie afbeelding hieronder). De oorzaken van dat windstroom minder oplevert dan gewone stroom zijn de variabele en onvoorspelbare windproductie. Onderhoudskosten voor wind op zee zijn hoger dan wind op land, maar deze spelen een minder belangrijke rol.

Niet doorgaan met huidige subsidie
Subsidiëren van windparken in de huidige vorm is niet verstandig. Het stimuleert alleen kwantiteit en niet kwaliteit. De steeds grotere mismatch van stroomvraag en  -aanbod leidt niet tot een duurzame toekomst. Het is duurder, onbetrouwbaarder en zal niet leiden tot CO2-besparing.

De Nederlandse situatie voor windenergie verschilt met die van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het Nederlandse SDE+ subsidiesysteem is een feed-in premium met basis-stroomprijs. Indien de jaarlijkse gemiddelde stroomprijs hieronder komt, wordt de onrendabele top niet meer geheel vergoed met subsidie. Dit is overigens nu al het geval. Duitsland heeft een feed-in tarief waarbij het gehele subsidiebedrag altijd wordt uitgekeerd, ongeacht de stroomprijs. Het Vereningd Koninkrijk had ook een feed-in tarief, maar heeft nu een nieuwe opzet waarvan ik de details niet ken.

Windenergie zonder subsidie illusie
Subsidievrije windstroom is volgens mij een illusie. In een normale markt zorgt overproductie van goederen tot een lagere prijs. Dus op windrijke dagen zal het grotere stroomaanbod onherroepelijk leiden tot lagere dan wel negatieve prijzen. Subsidieloze windstroom zou alleen uit kunnen wanneer de gemiddelde stroomprijs rond 10 cent/kWh is met (dus) een gemiddelde windstroomprijs van 6 cent/kWh. Alleen zie ik dat niet echt als kansrijk en zal dat de concurrentiepositie van Nederland en Europa schaden.

Over de auteur: Jon van Diepen is Register Energie Adviseur (rea) en eigenaar van Van Diepen Energy. Hij krijgt de erkende rea-titel van de vereniging van energieadviseurs FedEC op basis van zijn Toptech-diploma, dat hij behaalde met zijn onderzoek aan de TU Delft. Voor meer informatie zie zijn LinkedIn-profiel.

Foto: Windparken op de Noordzee blijven afhankelijk van subsidie, schrijft Jon van Diepen (foto Orsted).

Redactie Ensoc, 6-feb-18

Om op dit artikel te kunnen reageren dien je ingelogd te zijn.
Inloggen

Heb je nog geen account? 

Registreren

Reacties: 0
Let op: uw reactie heeft goedkeuring van de redactie/beheerder nodig voordat deze geplaatst zal worden.