Zware industrie: verplicht energie besparen vanaf 2018?

02.01.2017 | Branchenieuws | 1056 keer bekeken
Zware industrie: verplicht energie besparen vanaf 2018?

De energie-intensieve industrie moet vanaf 2018 verplicht energie besparen als het besparingsdoel van 9 PJ voor 2020 onhaalbaar blijkt. Het ministerie van Economische Zaken werkt hiervoor aan een wettelijke verplichting.

Dat meldt de borgingscommissie van het energieakkoord in de voortgangsrapportage over 2016. Dit rapport, dat vlak voor het Kerstreces is verschenen, gaat in op de uitvoering van de afspraken uit het energieakkoord. Dit akkoord werd in september 2013 gesloten tussen overheid, het bedrijfsleven en milieuorganisaties. Het akkoord bevat 175 afspraken, gericht op energiebesparing, hernieuwbare energie, werkgelegenheid en duurzame groei. Een van de afspraken betreft 100 petajoule (PJ) aan energiebesparing in 2020. Dit is vooral een zaak van de gebouwde omgeving en de industrie.

Zware industrie
Van de 100 PJ aan energiebesparing in 2020 moet 9 PJ komen van de energie-intensieve industrie. Dat zijn bedrijven die meedoen aan het Europese handelssysteem voor CO2-uitstootrechten. Hoewel deze bedrijven momenteel niet verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, hebben ze binnen het MEE-convenant afspraken gemaakt over het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deelname aan het MEE-convenant is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Energie-efficiency plannen
Binnen het MEE-convenant zijn afspraken gemaakt over het aanscherpen van het convenant. Dit krijgt inmiddels vorm met het opstellen en beoordelen van energie-efficiëntie plannen (EEP’s). Afgelopen najaar hebben de bedrijven hun EEP’s ingediend voor de periode 2017 tot en met 2020. De MEE-bedrijven hebben meer dan 50 projectvoorstellen geïnventariseerd voor energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie. Omdat deze projecten doorgaans een terugverdientijd van vijf jaar of meer hebben, worden ze niet binnen het MEE-convenant gerealiseerd.

1-op-1 afspraken
De energie-intensieve industrie heeft aangegeven zeker te willen stellen dat de afgesproken energiebesparing van 9 PJ wordt gerealiseerd. Om de minder rendabele energiebesparende projecten toch te realiseren maken bedrijven met de overheid bedrijfsspecifieke 1-op-1 afspraken met de overheid. De bedrijven zijn in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over de voorstellen en de voorwaarden waaronder de projecten kunnen worden uitgevoerd. Parrallel daaraan werkt het ministerie aan de ontwikkeling van een wettelijke verplichting.

Verplichting op komst
Minister Kamp heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat per 1 januari 2018 een verplichting zal worden ingevoerd om de afgesproken energiebesparing bij de MEE-bedrijven te realiseren, als de 9 PJ nog niet binnen bereik is. Over de vormgeving van deze verplichting vindt momenteel overleg plaats met het bedrijfsleven, zo meldt de borgingscommissie in de voortgangsrapportage. Volgens de commissie wordt hierbij rekening gehouden met reeds geleverde inspanningen door bedrijven. Bedrijven die kunnen aantonen dat zij hun bijdrage recent hebben geleverd of zullen gaan leveren, voldoen daarmee al aan hun verplichting.

‘Vrijblijvendheid voorbij’
Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie, toont zich tevreden met de overeenstemming die de 47 partijen van het energieakkoord hebben bereikt over de uitwerking van de extra maatregelen. "Met dit pakket is het stadium van de vrijblijvendheid in de energietransitie definitief gepasseerd. De partijen in het Energieakkoord zijn daar allemaal van overtuigd en zijn daarom ook bereid daar waar noodzakelijk verplichtende maatregelen te nemen. Dat is ook dringend noodzakelijk omdat het Klimaatverdrag van Parijs nog geweldige sprongen op energieterrein van Nederland vraagt. Bij de kabinetsinformatie van dit jaar zijn daarvoor doorbraken nodig", aldus Nijpels.

Rapport
Download de voortgangsrapportage 2016 over de aanvullende afspraken voor het energieakkoord.

Foto: AkzoNobel ligt op schema om haar energiebesparingsdoelstelling voor 2020 te halen

Redactie Ensoc, 2-jan-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (2)

Reageren
  • 04.01.2017 - 10:51 uur | R vd Brug

    Bedrijven moeten energie besparen, dus minder CO2 uitstoot. Terwijl er een gehele bedrijfstak buiten schot blijft, mag dat? Veehouders in het veenweide gebied van Friesland eisen een zeer lage waterstand, dat resulteert in veenoxidatie van 930Kton CO2 per jaar. Zij hoeven geen CO2 tax te betalen en kunnen ongestoord hun gang gaan. Waarom pakt de overheid dat niet eerst aan?

  • P. Lomito
    02.01.2017 - 17:50 uur | P. Lomito

    Waar blijft de toegezegde tussenevalatie? Een voortgangsreportage zegt alleen iets over het halen van de doelen, niet over het efficiënt inzetten van de middelen en juist dát is hier de grote witte olifant in het midden van de kamer.