​Gezocht: 1 miljard voor onderzoek en innovatie

16.09.2016 | Branchenieuws | 670 keer bekeken
​Gezocht: 1 miljard voor onderzoek en innovatie

Nederland moet jaarlijks een miljard euro extra investeren in onderzoek en innovatie, onder meer om grote uitdagingen zoals de energietransitie, innovatie in de zorg en het vluchtelingenprobleem goed aan te pakken.

Dat melden ondernemers en wetenschappers, die zich hebben verenigd in de Kenniscoalitie. Zij slaan de handen ineen om de politiek op te roepen om extra geld uit te trekken voor onderzoek en innovatie. De plannen liggen klaar, maar de benodigde 1 miljard euro is nog niet beschikbaar.

Op donderdag 15 september heeft de Kenniscoalitie een Investeringsagenda en een Portfolio voor onderzoek en innovatie gelanceerd. De Kenniscoalitie pleit voor een jaarlijkse investering van 1 miljard euro, waarmee Nederland het onderzoek- en innovatiebestel kan dynamiseren en het palet van kansen – geïdentificeerd en gebundeld in de Nationale Wetenschapsagenda – kan verzilveren om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te gaan.

“Deze extra impuls om samenleving, economie en wetenschap duurzaam te versterken is dringend nodig nu de budgetten voor onderzoek en innovatie in een volgende kabinetsperiode ernstig dreigen te dalen. Van het miljard extra moet de helft naar gebieden gaan waar grote transities op ons afkomen. De andere helft zal voor brede versterking van onderzoek, innovatie en samenwerking worden benut,” zo meldt de Kenniscoalitie.

Nieuwe oplossingen nodig
“We staan voor enorme, complexe en urgente uitdagingen die om nieuwe oplossingen vragen. Van de uitwerking van het energieakkoord, de integratie van vluchtelingen, tot de aanpassing aan de klimaatverandering en toekomstbestendige zorginnovaties. Maar in deze uitdagingen liggen ook kansen verscholen die – dankzij deze investering in onze kenniseconomie – gegrepen kunnen worden. Onderzoek, innovatie en intensievere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen zijn hierbij onmisbaar.”

Nederland verkeert in een unieke uitgangspositie, benadrukken onderzoekers en ondernemers. “Het opleidingsniveau is hoog en samenwerken zit in ons DNA. Doorbraken voor wetenschap, samenleving en economie liggen binnen handbereik. De internationale positie van het Nederlandse onderzoek- en innovatiebestel staat echter al enige jaren onder druk. Bij ongewijzigd beleid zal Nederland een achterstand oplopen die niet meer in te halen valt. De Kenniscoalitie roept op om nu een forse impuls te geven over de volle breedte van het bestel.”

Plannen liggen klaar…
De investeringsagenda biedt volgens de Kenniscoalitie een concreet plan voor investeringen in vernieuwend thematisch onderzoek. Duizenden onderzoekers en ondernemers uit alle sectoren en disciplines hebben samengewerkt om op basis van de Nationale Wetenschapsagenda een portfolio met voorstellen voor baanbrekend onderzoek op de stellen. Daarnaast zijn ook investeringen in talent en infrastructuur dringend noodzakelijk om de brede basis van het bestel te versterken.

…nu het geld nog
De plannen liggen klaar, maar de benodigde 1 miljard euro is nog niet beschikbaar. Wel hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gemeld dat zij 30 miljoen euro investeren in de Nationale Wetenschapsagenda. Hiermee investeren zij als eerste in drie thema’s uit de wetenschapsagenda: onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving, digitalisering als aanjager van vernieuwing en natuurwetenschappelijke kennis als bron van vernieuwend vermogen. Voor deze drie thema’s is ongeveer 20 miljoen euro beschikbaar.

Minister Kamp van Economische Zaken, die samen met Bussemaker en Dekker het plan van de Kenniscoalitie on ontvangst nam, onderschrijft het belang van publiek-private samenwerking om extra te kunnen investeren in wetenschap en innovatie. De afgelopen twee jaar heeft het kabinet samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen al jaarlijks twee miljard euro via het topsectorenbeleid bijgedragen aan onder meer fundamentele wetenschap om een goede basis te leggen voor deze investeringsagenda.

Een half procent meer
Kamp: “Nederland moet als kenniseconomie op wereldniveau concurrerend blijven. Daarom hebben we ons als doel gesteld om in 2020 tweeënhalf procent van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling (R&D) te investeren, een half procent meer dan nu. Dat vergt extra investeringen door het bedrijfsleven, maar ook stimulansen voor het bedrijfsleven door de overheid.” Volgens COO Robert Kleiburg van ECN moet Nederland veel meer investeren in energieonderzoek, zo meldt hij in een interview met Ensoc. ‘Als Nederland serieus wil zijn over de klimaatdoelen dan moeten we ook investeren in innovaties voor de energietransitie.’

Foto: Minister Bussemaker neemt het advies van de Kenniscoalitie in ontvangst in de Eerste Kamer (foto Nationale Wetenschapsagenda)

Redactie Ensoc, 16-sep-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (8)

Reageren
 • P. Lomito
  21.09.2016 - 21:41 uur | P. Lomito

  @ Willem de Vries Dat er voor de meest diverse gebeurtenissen een link gelegd wordt naar klimaatverandering is geen nieuws, continue klimaatverandering betekent immers dat de natuur (incl. mens en dier) zich hier continu aan moeten aanpassen. En dat kan soms vervelend of zelfs levensbedreigend zijn maar zover business as usual. In alle voorbeelden is echter geen sprake van een klimaatcrisis, d.w.z. een heftige noodsituatie waarbij het functioneren van klimaat ernstig wordt verstoord.

  Die noodsituatie bestaat voorlopig alleen in rekenmodellen die trachten een voorspelling te doen over de toekomst van ons klimaat, maar het is nog altijd niet gelukt om rekenmodellen te maken die het verleden goed kunnen voorspellen, laat staan dat ze iets zinnigs over de toekomst kunnen vertellen.

 • 21.09.2016 - 19:28 uur | David E. Dirkse

  @W.de Vries
  Aaahhh, de Correspondent, ja, dan weet je het wel. Ik heb de heer Wijnberg al eens aangeraden zijn redacteur klimaat en energie Mommers naar een basiscursus fysica te sturen omdat hij de grootste onzin uitkraamt. Kijk dat is het intrigerende: als een totaal onwetende zwetser een doemscenario uitkraamt dan gelooft menigeen dat meteen. Zozeer zelfs, dat men zich gaat inzetten voor een energiesysteem dat totale ineenstorting van de maatschappij zal inhouden. Een paar jaar geleden gaf GOOGLE ingenieurs opdracht een economisch systeem van hernieuwbare energie op te zetten. Na 2 jaar studie hebben ze die opdracht teruggegeven: de technologie om het fossiele brandstoffen tijdperk te verlaten bestaat (nog) niet. Dit rapport wil niemand lezen. Oftewel, de maatschappij heeft zijn rug naar de verlichting toe gekeerd. Dat worden harde lessen. Sterkte gewenst. Indien u zich minder eenzijdig wenst te orienteren beveel ik deze websites aan: wattsupwiththat, notrickszone, climategate, eike. Op notrickszone zijn 10 tallen klimaatmodellen te vinden die aangeven dat CO2 de temperatuur niet meetbaar beïnvloedt.

 • Willem de Vries
  21.09.2016 - 12:00 uur | Willem de Vries

  @ Lomito:
  De crisis zien we vandaag in Syrië waar de burgeroorlog een direct gevolg is van migrerende bevolking na jarenlange droogte en misoogsten in het eens zo vruchtbare "land van de Eufraat en Tigris". En morgen andere gebieden, de menselijke leefwereld wordt kleiner en de bevolking groeit nog steeds en snel. Dat geeft conflicten daar kunnen we op wachten (maar dat hoeft dus niet meer ...)
  Uw misvattingen zijn gemakkelijk te weerleggen, ik geef u enkele links:
  https://decorrespondent.nl/3706/hier-kun-je-terecht-voor-korte-antwoorden-op-moeilijke-vragen-over-klimaatverandering/942733439978-b7976133
  https://decorrespondent.nl/5255, heel visueel weergegeven, over temperatuurontwikkeling
  https://www.skepticalscience.com/argument.php met heel veel antwoorden op eindeloos herhaalde foute percepties

  Ik wens u veel nieuwe inzichten toe!

 • P. Lomito
  21.09.2016 - 11:28 uur | P. Lomito

  @ Willem de Vries Ik wil proberen een klimaatcrisis te zien maar zie het niet. Wel dat het klimaat verandert en dat daardoor allerlei dingen in de natuur veranderen, ik zie dat er minder orkanen zijn, dat de natuur blijkt te herstellen van het lage CO2-gehalte in lucht waardoor de aarde vergroent en waardoor mens en dier over voldoende voedsel kunnen beschikken. Zeker gezien de verwachte groei van de wereldbevolking is het een prettig vooruitzicht dat de wereldvoedselproductie meestijgt dankzij gunstige groeiomstandigheden. Ondanks de groei van de wereldbevolking is de honger in de wereld zelfs afgenomen van 19 naar 11%...

  Verder zie ik dat de zeespiegelstijging niet versneld, dat de temperatuur op aarde ongeveer gelijk blijft en zeker niet snel stijgt zoals ons steeds beloofd is door het IPCC, ik zie dat de omvang van de noordelijke ijskap niet verder afneemt en die van de zuidelijke ijskap zelfs groeit terwijl ons voorgehouden is dat de ijskappen nu al verdwenen hadden moeten zijn.

  Dus vertel eens waar die crisis nu is, eigenlijk zie ik alleen crisis bij mensen die de CAGW-hypothese aanhangen terwijl de natuur die theorie telkens falsificeert.

 • 21.09.2016 - 09:49 uur | David E. Dirkse

  @W.de Vries [ de "vlucht naar voren": ]
  Zeer juist opgemerkt! De vooruitgang die wij de afgelopen eeuwen hebben geboekt is als "vlucht naar voren" te beschrijven. Ga maar na: in de middeleeuwen was het hout al op (moest uit Noorwegen komen in de Gouden Eeuw) steden werden verwarmd met turf: help, land wordt water oplossing: inpolderen.
  Daarna kolen later olie en gas. Niets duurzaams aan maar wat een vooruitgang! Dankzij fossiele brandstoffen hebben wij als druk bevolkt landje nog prachtige natuur. Leest u mijn vorige post nog eens rustig over. Daar kunt u uw voordeel mee doen. Dank voor uw reactie, die is voor mij erg leerzaam zij het op een andere manier dan u denkt.

 • Willem de Vries
  21.09.2016 - 08:19 uur | Willem de Vries

  Wat een stuitend stompzinnige reacties van Erkse en Lomito! De laatste maakt - zoals zovele onwetenden - de "vlucht naar voren": In de toekomst wordt het allemaal opgelost. Erkse is beslist een top-klimaatwetenschapper want hij weet het beter dan die duizenden echte klimaat wetenschappers die geheel andere inzichten hebben. En je hoeft ook maar je ogen open te houden om de klimaatcrisis te zien, maar nee, dat zit er bij hem niet in.
  Hij zet liever in op nucleaire energie want die is volledig duurzaam!! Natuurlijk, de brandstoffen liggen voor het oprapen, klaar voor gebruik, ze rollen (zonder gebruik van fossiel) zo de spontaan gegroeide (dus zonder fossiele energie gebouwde) kernreactor binnen en de nucleaire afvalstoffen kruipen zelfstandig (zonder fossiele hulp) de natuur weer in waar ze duurzaam vervallen.
  Halleluja, amen
  Kunnen dit soort reacties ons bespaard blijven? Please?

 • 20.09.2016 - 12:19 uur | David E. Dirkse

  Ja dat had al jaren eerder moeten gebeuren: meer onderzoek. Maar er is genoeg tijd: er is geen klimaatcrisis, er is nog voor zeker een eeuw voldoende fossiele energie, veel langer als ondergrondse kolenvergassing plaats vindt en uit de diepzee methaanhydraten worden gewonnen. Hoe zal tzt de energietransitie eruit zien? Er zijn wat algemene trends te definiëren betreffende vooruitgang. Ten eerste komt dat steevast neer op verminderde afhankelijkheid van land en natuur. (wegen, huizen, kleding, vaccinatie programma's, transport....) Windparken met hun weersafhankelijkheid en enorm landbeslag zijn dus achteruitgang. Stoommachines waren vooruitgang t.o.v. wind en paardenkrachten. Verbrandingsmotoren waren vooruitgang: meer power met minder volume. De toekomst zal dus kleine krachtige reactoren brengen die lokaal alle energie leveren, koppelnetten overbodig makend. De enige technologie die dat kan leveren is de nucleaire. Thorium gesmolten zout reactoren zijn een goede kanshebber. Later wellicht compacte fusiereactoren, maar daar zijn Jules Verne achtige innovaties voor nodig. Het streven naar duurzaamheid is een ethische plicht. Windparken en zonnepanelen zijn niet duurzaam want alleen te produceren met fossiele brandstoffen. Kernenergie is de meest duurzame.
  Overigens is de grootste opgave bij een energietransitie het bedienen van de transportsector: productie van synthetische motorbrandstoffen dan wel het ontwerp van nieuwe aandrijfsystemen. Daar is zelfs nog geen begin mee gemaakt, alle retoriek ten spijt.

 • P. Lomito
  16.09.2016 - 17:32 uur | P. Lomito

  Volgens de TU-Delft moet het mogelijk zijn met 5 miljard euro om een operationele thoriumcentrale te ontwikkelen, dus 5 jaar lang 1 miljard investeren en dan eindelijk verlost zijn van windmolens en ander onrendabel tuig die de maatschappij in armoede dompelen en ons alleen meer afhankelijk maken van fossiele brandstoffen.