​‘Energietransitie industrie gaat in kleine stappen’

06.12.2016 | Trends | 621 keer bekeken
​‘Energietransitie industrie gaat in kleine stappen’

Het Rotterdamse havenbedrijf wil koploper zijn in de energietransitie, maar het verminderen van de CO2-uitstoot door de industrie in het havengebied zal in kleine stappen gebeuren.

Dat meldt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij zegt dat het havenbedrijf zich inspant om alle mogelijke initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar een CO₂-neutrale economie tot ontwikkeling te brengen. Het Havenbedrijf is ervan overtuigd dat Nederland een breed scala aan uiteenlopende technieken en maatregelen nodig heeft om in 2050 CO₂-neutraal te zijn. Er moet echter nog heel veel onderzocht en uitgeprobeerd worden om te kunnen bepalen wat de optimale route is naar een CO₂-neutrale economie in 2050.

Hoe sneller hoe beter
“Nederland staat voor de uitdaging om binnen dertig jaar de economie en de samenleving vrijwel CO₂-neutraal te maken. Hoe sneller we dat oppakken hoe beter,” zegt Castelein. Zijn bedrijf wil een voortrekkersrol spelen in de energietransitie en de haven tot aansprekend voorbeeld maken in de mondiale energietransitie. “Het mes snijdt aan twee kanten: we gaan de klimaatverandering tegen en we zorgen dat het Rotterdamse haven- en industriecomplex na 2050 nog steeds een substantiële bijdrage levert aan de Nederlandse welvaart en de werkgelegenheid.”

Koploper
In het havengebied staan volgens Castelein tal van bedrijven die fossiele grondstoffen gebruiken om brandstoffen en chemische producten te maken. “De bedrijven stoten veel CO₂ uit, maar hebben ook veel kennis van energie, energie-intensieve productieprocessen en CO₂-reductie. Dat maakt de haven van Rotterdam bij uitstek geschikt om internationaal koploper te zijn in het ontwikkelen en het grootschalig toepassen van technieken om de CO₂-uitstoot van de industrie tot vrijwel nul terug te brengen. We zullen al werkende weg die route vinden.”

Al volop bezig
Rotterdam werkt al volop aan CO₂-reductie, zegt Castelein. “Denk aan het benutten van restwarmte uit de haven voor stadsverwarming, een proefproject voor afvang en opslag van CO₂, productie van biobrandstoffen en bioplastics, toepassing van LNG als scheepsbrandstof, aanlanding van elektriciteit die op zee wordt opgewekt en het initiatief voor een waste-to-chemicals fabriek. Als de haven van Rotterdam de komende decennia koploper is en blijft in de energietransitie, blijft dit een aantrekkelijk gebied om te investeren in moderne, CO₂-arme technieken.”

Coalities
Volgens Castelein heeft het Rotterdamse industriecomplex een sterke uitgangspositie voor de energietransitie. Hij verwacht dat ‘het smeden van ad hoc coalities voor concrete projecten’ de beste manier is om voortgang te boeken. “Bedrijven zullen daarin een leidende rol spelen. Dat zijn zowel bedrijven die nu in de haven gevestigd zijn als nieuwkomers. We willen die bedrijven zoveel mogelijk faciliteren in het toepassen van manieren om CO₂ te reduceren en/of nieuwe, klimaatneutrale industrie te introduceren.”

Allard_Castelein_bron=HavenbedrijfRotter
Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam: 'We willen koploper zijn in de energietransitie'

Ervaring delen
Castelein vind het leereffect van de projecten belangrijk. “De ervaringen die bedrijven in de projecten opdoen willen we maximaal delen, omdat dat bijdraagt aan versnelling van de transitie. Juist omdat hier al zoveel energie-intensieve industrie is, is dit de meest logische locatie voor bedrijven om proefprojecten op te zetten en op te schalen. Daarmee wordt de haven koploper in de transitie van op fossiel gebaseerde industrie naar schoon fossiel, hernieuwbaar en circulair. De haven is hierbij fieldlab en flagship tegelijk.”

Voorbeelden
De CEO van het Havenbedrijf noemt enkele voorbeelden om de energietransitie vorm te geven. “Denk aan de vraag naar warmte in de directe omgeving en de ligging aan de Noordzee met zijn lege gasvelden en windparken in ontwikkeling. Er is in Nederland veel kennis over energievraagstukken en Rotterdam heeft de laatste jaren hard gewerkt aan zijn innovatieklimaat. Ook in efficiency en het benutten van reststromen van de fossiele industrie behoort Rotterdam tot de top.”

Kansen
Volgens Castelein zijn de kansen om met de Rotterdamse haven tot forse CO₂-reductie te komen groot. “De haven stoot 18% van de Nederlandse CO₂ uit. Bovendien maakt de industrie hier brandstoffen en producten die elders tot CO₂-uitstoot leiden. Met andere woorden: dit is de beste locatie om voortgang te boeken in het realiseren van klimaatneutrale oplossingen voor de industrie en een voorbeeld te zijn voor andere locaties.”

Niet vanzelf
De uitdaging is groot, zegt Castelein. “Koploper zijn en blijven gaat niet vanzelf. Het begint met het besef dat we het klimaatakkoord van Parijs snel en voortvarend moeten oppakken. We zoeken bedrijven die in de haven activiteiten willen opzetten die bijdragen aan CO₂-reductie. Dat kunnen bedrijven van buiten zijn, maar ook ondernemingen die hier al actief zijn of combinaties daarvan. Veelal zullen de grootste investeringen door de bedrijven gedaan moeten worden, maar het havenbedrijf zal ondersteunen met aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden, verbindende infrastructuur, ondersteuning bij vergunningtrajecten en het zoeken naar financieringsvormen.”

Mee-investeren
Het Havenbedrijf is ook bereid om zelf risicodragend te investeren of te participeren in bedrijven, als het gaat om cruciale investeringen voor de energietransitie, zegt Castelein. Hij wijst op de rol van de overheid om met wet- en regelgeving de transitie te stimuleren. Dit moet volgens hem met een consistent beleid, gericht op het realiseren van een einddoelstelling in 2050 en tussendoelstellingen op weg daarnaar toe. Ook kan de overheid (regionaal, nationaal, Europees) volgens Castelein financieel bijdragen aan onderzoek en de onrendabele top van pilotprojecten. “Publiek-private programma’s en specifieke investeringsfondsen kunnen daaraan bijdragen.”

Ambitieuze plannen
Het zijn ambitieuze voornemens van de havenbeheerder, meldt het Financieele Dagblad over de plannen van het Havenbedrijf. Volgens de krant heeft de Rotterdamse haven de geschiedenis tegen. Van het ooit zo bewierookte Rotterdam Climate Initiative voor terugdringing van de CO2-uitstoot is niets terechtgekomen, schrijft journalist Pieter Lalkens in het FD. Castelein beseft dat hij geen eenvoudige boodschap brengt. “De verlaging van de CO2-uitstoot in de haven gaat in kleine stappen. Maar ik zit hier dan ook niet om populistische maar om verstandige besluiten te nemen.”

Geen afscheid van fossiel
Volgens Castelein betekent de inzet van het Havenbedrijf om koploper in de energietransitie te zijn niet dat het Havenbedrijf nu al afscheid neemt van fossiele energie. “We blijven de komende decennia fossiele brandstoffen hard nodig hebben. Het Havenbedrijf blijft daarom de productie daarvan faciliteren. Maar de investeringen zullen komende jaren steeds meer verlegd worden naar efficiency bij gebruik van fossiel, CO₂-reductie, hernieuwbare energie en biobased en circulaire economie. Want daar ligt de toekomst.”

Foto: Industrie in het Rotterdamse havengebied (foto Bas Meelker / Energieagenda Zuid-Holland)

Reactie Ensoc, 6-dec-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (2)

Reageren
 • A. Dewereld
  07.12.2016 - 06:55 uur | A. Dewereld

  Aanvullend op de reactie van P. Lomito:

  De hoeveelheid CO2 in de lucht hoeft niet ver onder de 200 PPM te zakken om te zorgen dat veel planten en gewassen niet goed meer kunnen groeien, met als gevolg enorme afsterving en uitsterving in de natuur en wegvallen van onze voedselvoorziening.

  Het is schrikbarend hoe dicht de wereld tot dat punt is genaderd de afgelopen eeuwen.

 • P. Lomito
  06.12.2016 - 22:20 uur | P. Lomito

  Menselijke CO2-uitstoot heeft nauwelijks invloed op het klimaat terwijl CO2 wel een gunstige invloed heeft op de vergroening van de aarde door CO2-fertilisatie, meer fotosynthese, meer zuurstofproductie en meer biomassa (voedsel en energie). Het bewust reduceren van CO2-uitstoot is eerder een misdaad tegen de levende natuur die smacht naar meer CO2.

  Hopelijk wordt zo spoedig mogelijk een einde gemaakt aan de politiek correcte dwaasheid die klimaatalarmisme heet, de vooruitzichten zijn positief.