​Energieagenda: meer energie besparen en verduurzamen

07.12.2016 | Branchenieuws | 811 keer bekeken
​Energieagenda: meer energie besparen en verduurzamen

Nederland moet fors inzetten op energiebesparing en moet flink investeren in duurzame energie. Dat staat in de Energieagenda, waarmee het kabinet de route aangeeft voor de energietransitie richting 2050.

De Energieagenda, die minister Kamp van Economische Zaken vandaag heeft gepresenteerd, geeft de weg aan voor een CO2-arme economie in 2050. Hierbij stuurt het kabinet op het verminderen van de CO2-uitstoot. Volgens het kabinet is het belangrijk dat de investeringen, die Nederland de komende jaren doet, passen bij een CO2-arme energievoorziening. ‘Op deze manier benutten we de economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt,’ aldus Kamp. 

Energietransitie definitief ingezet
Minister Kamp: ‘De energietransitie is definitief ingezet, er is geen weg terug. We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist. Het kabinet zet in op beleid waarmee de energietransitie kosteneffectief gemaakt kan worden. De kostenbesparing die gemaakt is bij wind op zee heeft al laten zien dat dit mogelijk is.’

Energieakkoord
In 2013 is met 47 partijen het Energieakkoord gesloten. Deze afspraken lopen tot 2023. ‘Met de Energieagenda beschrijven we het einddoel dat we moeten bereiken in 2050 en de route daarnaartoe. Bedrijven en lokale overheden hebben zekerheid nodig zodat zij hun plannen erop kunnen afstemmen. Volgende kabinetten zullen nog veel moeten uitwerken, maar wij leggen het fundament waarmee zij straks verder kunnen werken’, aldus  minister Kamp.

Geleidelijke en tijdige overgang
Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs.  Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna 0 in 2050. ‘Als we de ontwikkeling in de periode 2013 en 2023 doorzetten, groeien we in een geleidelijk tempo toe naar een CO2-arme economie in 2050. Dan behalen we het maximale rendement uit de noodzakelijke investeringen en krijgt ons innovatieve bedrijfsleven de beste kansen op de Europese- en wereldmarkt’, aldus Kamp.

Energiebesparing
Het kabinet zet in op het terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparing en het terugdringen van het gebruik van aardgas door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte. Een breed pakket aan maatregelen wordt ingezet om dit te bereiken. Zo wordt gekeken hoe we verwarming van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen kunnen verduurzamen. Nu nog wordt 30 % van de gebruikte energie in Nederland hiervoor gebruikt. Ook blijft de overheid energiebesparing door de industrie krachtig stimuleren. Productieprocessen moeten veranderen zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. De CO2 die toch nog wordt geproduceerd kan worden opgeslagen in lege aardgasvelden in de Noordzee. 

Aansluitplicht voor gas vervalt
Een belangrijke besparing is volgens het kabinet te behalen door het laten vervallen van de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk. Ook worden er niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd voor nieuwbouwwijken. En ook de bron van energie gaan we verder verduurzamen: stroomopwekking van windmolens op zee is succesvol en zal de komende jaren verder worden uitgebreid, ook met windparken die verder uit de kust liggen.

Auto’s op stroom en waterstof
Het aantal volledig elektrische auto's en auto's op waterstof zal verder toenemen. Het kabinet wil dat vanaf 2035 alleen duurzame auto’s in Nederland worden verkocht. Daarnaast zal de spoorsector volledig overschakelen op groene stroom. Vanaf 2025 maken nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie of biobrandstof. Om het fietsen aantrekkelijker te maken komen er meer veilige fietsverbindingen en een extra impuls voor fietsenstallingen in steden. Het wegtransport zal moeten overschakelen van fossiele naar biobrandstoffen en zuinigere  motoren. Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO2-arme brandstoffen en zal efficiënter moeten vliegen. 

Verantwoordelijkheid van iedereen
Minister Kamp: ‘Er is een goede start gemaakt, maar er liggen nog grote uitdagingen voor ons. De energietransitie is alleen te realiseren als burgers, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en alle overheden hieraan bijdragen en samenwerken. Het kabinet vindt het belangrijk om met de partijen in gesprek te blijven en, net zoals bij het Energieakkoord, afspraken te maken over de invulling van de transitie naar een CO2-arme economie en samenleving.’ Voor consumenten die zelf energie opwekken wordt het aantrekkelijker de energie op te slaan en te verkopen op momenten dat de vraag naar energie groot is. Opslag maakt het ook mogelijk de energie te gebruiken op het moment dat de consument zelf nodig heeft, bijvoorbeeld in de avonduren.

Betaalbaar voor burgers en bedrijven
Er bestaan verschillende berekeningen over de kosten die gemoeid zijn met de energietransitie. Vanwege de grote verschillen hiertussen is uitgebreider onderzoek noodzakelijk, meldt minister Kamp. Daarbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor financiering van de benodigde investeringen. De eerste uitkomsten daarvan worden medio 2017 verwacht. Uitgangspunt is dat de energietransitie betaalbaar blijft voor burgers en bedrijven, aldus Kamp.

Energieagenda
Download de 'Energieagenda 2016 - Naar een CO2 arme-energievoorziening'.

Foto: Het kabinet schetst in de Energieagenda de route naar een CO2-arme energievoorziening (foto Lian Merkx)

Redactie Ensoc, 7-dec-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (3)

Reageren
 • P. Lomito
  13.12.2016 - 11:11 uur | P. Lomito

  Betaalbaar voor burgers en bedrijven... door het te zeggen is het nog niet zo. Met de voorgenomen doorberekening van SDE+ via de energierekening van burgers en bedrijven gaat het hier om een lastenverzwaring van € 800 per jaar per aansluiting, alleen voor het Energieakkoord dat slechts 10% duurzame energie toevoegt aan de bestaande 5%. Dit is niet op te brengen voor vele miljoenen huishoudens en kleine bedrijven. En dan zouden we nog extra moeten investeren om energieneutraal te worden in 2050?

 • 12.12.2016 - 08:56 uur | Marco Bouwkamp

  Toch interessant dat verschillende lezers er verschillende dingen uithalen. Het artikel heeft het over "Een breed pakket aan maatregelen". Ik zie toch vooral een veel te vage vlek op de horizon en de aanzet naar een volgende energiedialoog. Zie ook mijn blog op http:////www.emconsult.nl/nl/blog/energieagenda-zet-in-op-co2/

 • P. Lomito
  07.12.2016 - 11:54 uur | P. Lomito

  Ach arme minister Kamp, die probeert nog over zijn politieke graf te regeren (uiterste houdbaarheidsdatum 15 maart 2017) en zo de SDE+ subsidiekraan voor zijn VVD-vrinden open te houden. Die zogenaamde energietransitie is immers zeer lucratieve handel in groene leugenlucht, gegarandeerde inkomsten zonder enige tegenprestatie voor maatschappij en klimaat...

  Als Nederland al echt iets MOET dan is het zo spoedig mogelijk een einde maken aan de door de overheid gefaciliteerde oplichting van Nederlandse burgers die de minstens 80 miljard euro rekening moeten betalen van de energietransitie die geen energietransitie is maar een overheveling van geld van burgers naar de profiteurs van de SDE+. De komende verkiezingen zijn een mooie gelegenheid om met de voeten te stemmen.